• BETAAL LATER MET KLARNA
  • BINNEN 1 WERKDAG VERZONDEN
  • GRATIS VERZENDING VANAF €100
  • GYMWEAR FOR WOMEN
  • GEGARANDEERDE CONFIDENCE BOOST

 

PRIVACYVERKLARING

 

Strong Eagle respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met het oog op volledige transparantie naar onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door de Website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.  

 

De huidige versie van de Privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook "de Website" genoemd): www.strongeaglewear.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: "De verantwoordelijke voor de verwerking"): Strong Eagle, gevestigd te De Potvis 50, 1797TADen Hoorn, kvk-nummer: 


Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De inhoud van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden, alsook alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en, meer in het algemeen, alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk mag niet worden uitgelegd als stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

 

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde

de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk opschorten, onderbreken of beperken tot een bepaalde categorie bezoekers
alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren. 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, defecten, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle passende maatregelen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op het internet. U bent ook zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke procedures die tegen u worden aangespannen:

vanwege het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
vanwege de schending van de voorwaarden van dit privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf, of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van enige actie tegen de beheerder als gevolg daarvan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor heeft geleden en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 - Verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Strong Eagle en (een) externe verwerker(s). Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, in voorkomend geval, voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de AVG heeft iedereen het recht op toegang tot en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of op beperking van de verwerking die hem aangaat, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via strongeaglewear@gmail.com. 

Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop het adres staat vermeld waarop u bereikbaar bent. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek ontvangt u een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn zo nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de beheerder verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van deze Privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de beheerder bij het opvragen van de gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen van de beheerder ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: strongeaglewear@gmail.com.

Indien u tijdens uw bezoek aan de website op persoonsgegevens stuit, dient u zich te onthouden van het verzamelen daarvan of van elk ander ongeoorloofd gebruik, alsmede van elke handeling die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van deze perso(o)n(en). De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn van de gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de bij wet vastgestelde termijn. 

 

Artikel 11 - Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website voor u te personaliseren en het inloggen te vergemakkelijken.  
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens bij te houden. 

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt en vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen andere cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke partij en/of derden op uw apparatuur worden geplaatst. 
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies per type besturingssysteem, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat hoort bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, behoudens voor zover een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Larissa Timmer, strongeaglewear@gmail.com.

Artikel 15 - Naamsvermelding
Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.