• BETAAL LATER MET KLARNA
  • BINNEN 1 WERKDAG VERZONDEN
  • GRATIS VERZENDING VANAF €100
  • GYMWEAR FOR WOMEN
  • GEGARANDEERDE CONFIDENCE BOOST

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 juni 2014.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Stichting Webshop Keurmerk, met uitzondering van financiële diensten zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer tijdens de herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Uitvoering en aanvullende garantie Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Termijntransacties: duur, beëindiging en verlenging Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure Artikel 17 - Geschillen Artikel 18 - Industriële garantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten koopt in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: In digitale vorm gecreëerde en geleverde gegevens;
Overeenkomst voor onbepaalde tijd: een overeenkomst die voorziet in de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op zodanige wijze dat deze gedurende een voor het beoogde doel geschikte periode kan worden opgevraagd of gebruikt en waarmee de opgeslagen informatie ongewijzigd kan worden gereproduceerd;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarbij in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
modelformulier voor herroeping: het in bijlage I bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer; Larissa Timmer

Bedrijfsadres; De Potvis 50, 1797TA Den Hoorn

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch bereikbaar is; 0651957616 (ma-vr 10.00-17.00 uur)

E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de consument wordt aangeboden en dat dezelfde functionaliteit heeft als e-mail; strongeaglewear@gmail.com

Kamer van Koophandel nummer; 78260132

BTW-identificatienummer; NL003308162B86

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende instantie;

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

De beroepsvereniging of -organisatie waartoe hij behoort;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;
een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en informatie over waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke verkoop op afstand.

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen. De handelaar kan de consument vragen naar de reden voor de herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) te geven.
De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd wanneer niet wordt geïnformeerd over het herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de handelaar daarvan binnen de bedenktijd in kennis door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij het aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de herroepingstermijn, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met het volledige bedrag.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet in een beperkt volume of hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of;


de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien
hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd vóór de levering ervan;
hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen, of
de handelaar deze verklaring van de consument niet heeft erkend.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt zijn herroeping langs elektronische weg kenbaar te maken, stuurt hij onverwijld een ontvangstbevestiging van deze melding.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling. Onder openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de gelegenheid krijgt de veiling, onder leiding van een veilingmeester, persoonlijk bij te wonen en waarbij de winnende bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Dienstenovereenkomsten betreffende het verstrekken van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
Overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;
Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die door hun aard na levering onherroepelijk met andere producten zijn vermengd;
Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;


Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij hierbij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen omvatten

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens leverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Article 13 - Delivery and implementation

The operator will take the greatest possible care when receiving and in the execution of orders of products and in assessing applications for the provision of
The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur.
Subject to what is stated in Article 4 of these terms and conditions, the operator accepted orders expeditiously but not later than 30 days, unless a different delivery has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order is not or only partially carried out, the consumer receives them no later than 30 days after the order was placed. The consumer in that case has the right to terminate the contract without penalty and the right to any compensation.
After dissolution in accordance with the preceding paragraph, the operator the amount that the consumer has paid without delay
The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the consumer or a previously designated and communicated to the entrepreneur representative, unless otherwise expressly stated

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen.


De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan in de voorgaande leden overeenkomsten
ze te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
ze tenminste opzeggen op dezelfde wijze als hij ze is aangegaan
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf hanteert
Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur voor de regelmatige levering, bij wijze van kennismaking, van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend.
Binnen twaalf maanden na het ontstaan van het geschil dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend.
De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat de commissie het geschil op de zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan.
Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, heeft de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk voorrang voor geschillen die hoofdzakelijk betrekking hebben op de wijze van verkoop op afstand of dienstverlening.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

De Stichting Webshop Keurmerk garandeert de nakoming van het bindend advies van de Geschillencommissie Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending van het bericht ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt in kracht van gewijsde is gegaan. Tot een bedrag van €10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Webshop Keurmerk aan de consument betaald. Voor bedragen hoger dan €10.000,- per bindend advies wordt €10.000,- betaald. Voor het meerdere heeft Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op Webshop Keurmerk en zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk

De Stichting Webshop Keurmerk zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan na overleg met de Consumentenbond.
Wijzigingen in deze voorwaarden zullen eerst van kracht worden nadat zij op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal worden toegepast.

 


Adres Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam